ตัวอย่างของ COUNTER เมื่อไม่ได้ใส่ CODE กำหนดรูปแบบ (ใช้รูปแบบพื้นฐาน)