ตัวอย่างของ COUNTER เมื่อใส่ CODE กำหนดรูปแบบ (ใช้รูปแบบ led)