การอ่านข้อมูลจากไฟล์ Excel (XLS,XLSX) แบบง่าย ด้วย PHPExcel 1.8.1

สามารถอ่านข้อมูลจากไฟล์ Excel (.XLS , .XLSX) เพื่อมาประมวลผลต่อได้

ตัวอย่างไฟล์ : name.xls , name2.xlsx

ลำดับ
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทร
จำนวนเงิน
วันที่ชำระเงิน
วัน-เวลาอัพเดท
1
นาย กบ มานะ
0825259097
1,234.57
2019-05-01
2019-04-12 23:59:59
2
นาง นก มานี
0825259098
1.00
2020-05-02
2019-04-13 13:24:16
3
นางสาว ปิติ ชูใจ
0825259099
9,999,999.00
2019-05-03
2019-04-14 14:14:17
4
นาย โนบิ โนบิตะ
0825259100
123.45
2019-05-04
2019-04-14 15:14:18
5
ดร. ทาเคชิ มาโกะ
0825259101
9,988.00
2019-05-05
2019-04-16 16:14:19พัฒนาโดย : https://github.com/PHPOffice/PHPExcel

ปรับปรุงเพิ่มเติมโดย : http://www.codetukyang.com